ആടാം പാടാം സമ്മാനം നേടാം!!! ധമ ധമ….ഡാൻസ് ചലഞ്ച്!

ഡാൻസ് പാർട്ടിയിലെ ഇതിനോടകം വൈറൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞ “ധമ.. ധമ” എന്ന പാട്ടിന്, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുകൾക്കോ കുടുംബാഗങ്ങൾക്കോ ഒപ്പം ചുവട് വക്കുന്ന വീഡിയോ റീൽ ചെയ്തു സമ്മാനം നേടുക!

Let’s Dance For Dhama Dhama !!!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top